Privacyverklaring

Bouten Kozijn- en Geveltechniek bv, gevestigd aan Edisonweg 4, 5991 EL Baarlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Bouten Kozijn- en Geveltechniek bv
Edisonweg 4, 5991 EL Baarlo, www.bouten-kozijnen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bouten Kozijn- en Geveltechniek bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen
echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken
te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over
kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem
dan contact met ons op via info@bouten-kozijnen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bouten Kozijn- en Geveltechniek bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bouten Kozijn- en Geveltechniek bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie)
persoonsgegevens > Bewaartermijn > 5 jaar
Personalia > Bewaartermijn > 5 jaar
Adres > Bewaartermijn > 5 jaar
Enzovoort > Bewaartermijn > 5 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
Bouten Kozijn- en Geveltechniek bv verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht,
sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bouten Kozijn- en Geveltechniek bv blijft verantwoordelijk
voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bouten Kozijn- en Geveltechniek bv gebruikt alleen technische en functionele cookies. En
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand
dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de
website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen
via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bouten Kozijn- en
Geveltechniek bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons
een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking
van uw persoonsgegevens sturen naar info@bouten-kozijnen.nl.
Bouten Kozijn- en Geveltechniek bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via
de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bouten Kozijn- en Geveltechniek bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice
of via info@bouten-kozijnen.nl